kancelaria patentowa

Ochrona prawna dóbr niematerialnych

Odkrycia, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe czy znaki towarowe określane są mianem dóbr intelektualnych lub niematerialnych. Dobrom tym przysługuje ochrona prawna. Mogą one być chronione między innymi patentem. Własność intelektualną mogą chronić również przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności. Prawa przysługujące z posiadania patentu zapewniają szczególną ochronę prawną. Ale, aby taka ochrona przysługiwała wynalazek musi zostać zgłoszony do urzędu patentowego. Zgłoszeniem mogą zająć się kancelarie patentowe

Kancelaria patentowa: nie tylko patenty

Kancelarie patentowe, które zatrudniają rzeczników patentowych mogą występować w charakterze pełnomocnika nie tylko przed urzędem patentowym. Więcej o tym, czym zajmuje się rzecznik patentowy i kancelaria patentowa można przeczytać w artykule „Czym zajmuje się kancelaria patentowa?”. Mogą także reprezentować swoich klientów przed organami i sądami, które zajmują się orzekaniem w sprawach własności przemysłowej. Nie mogą być pełnomocnikami w sprawach, które toczą się przed sądem karnym. 

Kancelaria patentowa: sprawy, które można jej powierzyć

We wszystkich sprawach, które toczą się w urzędzie patentowym w związku ze zgłoszeniem i utrzymaniem wynalazku, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych, topografii układów scalonych pełnomocnikiem może zostać kancelaria patentowa. Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych, ochrona patentów to główne dziedziny, w których specjalizują się kancelarie patentowe. Dobre kancelarie patentowe nie narzekają na brak klientów.